Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
 AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

§ 1

 

 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 r., poz. 572 z póź. zm.),
 2. Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przyjęty uchwałą senatu Nr 813/06/IV/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku (z póź. zm.)
 3. Zarządzenia nr 555/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 4. niniejszego regulaminu organizacyjnego SWFiS.

 

§ 2

 

 1. Studium jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą, realizującą program wychowania fizycznego i sportu.
 2. Do zadań Studium należy:
  1. realizacja programu nauczania zgodnie ze standardami obowiązującymi na danym kierunku w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne,
  2. zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej do realizacji programu oraz dbałość o właściwy poziom prowadzonych zajęć,
  3. współpraca z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz samorządem Studentów w zakresie organizowania wspólnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów studenckich o charakterze sportowym,
  4. dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Studium,
  5. administrowanie obiektami bazy sportowej,
  6. okresowy przegląd techniczny urządzeń i obiektu oraz wnioskowanie o remont poszczególnych pomieszczeń.

 

 

§ 3

 

 1. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników, odpowiada za realizację zadań oraz za majątek i środki finansowe przydzielone Studium oraz za warunki pracy, które powinny być zgodne z zasadami pracy, bhp i ppoż.
 2. Kierownika Studium powołuje Rektor na okres 4 lat.
 3. Kierownik Studium podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
 4. Rektor na wniosek Kierownika Studium może powołać zastępcę Kierownika Studium.
 5. Zakres obowiązków zastępcy określa Kierownik Studium.
 6. Do pełnienia funkcji kierownika i zastępcy kierownika Studium mogą być powołani nauczyciele akademiccy, zajmujący, co najmniej stanowisko wykładowcy.
 7. Do obowiązków Kierownika Studium należy:
  1. dbanie o właściwy poziom zajęć realizowanych przez Studium,
  2. zarządzanie mieniem Studium, dysponowanie środkami finansowymi oraz nadzorowanie wszelkich spraw finansowych i majątkowych Studium,
  3. opracowywanie projektów potrzeb finansowych Studium,
  4. opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajęć wychowania fizycznego oraz zapewnienie warunków ich realizacji,
  5. ustalanie zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w Studium z uwzględnieniem problematyki bhp i ppoż.,
  6. opracowywanie i występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników,
  7. występowanie do Rektora z wnioskami w istotnych sprawach dotyczących Studium,
  8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni,
  9. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora

 

§ 4

 

 1. Nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Studium mogą być absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra.
 2. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i technicznych ustala Kierownik Studium. Obowiązki te obejmują w szczególności wszelkie czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem Studium.
 3. W ramach Studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań Studium.

§ 5

 

 1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony majątek.
 2. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Akademii.
 3. Kierownik Studium odpowiada za powierzony mu majątek znajdujący się na terenie Studium.
 4. Kierownik Studium może przekazać określone przedmioty czy urządzenia będące w posiadaniu Studium w bezpośrednią opiekę pracownikowi zatrudnionemu w Studium. Pracownik ten ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik Studium kontroluje wówczas prawidłowe rozliczanie się pracownika z powierzonego mu mienia.
 5. Ewidencję dokumentów finansowo-księgowych prowadzi kwestura Akademii.

 

§6

 

 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.